Dijital Kabiliyetler

Farklı BİT proje çalışma alanları bazında rehberlik sunmak amacıyla hazırlanan rehberlerdir. Yatırım planlanırken dikkate alınması gereken unsurlar ve alternatifleri ile ilgili bilgi ve yönlendirmeleri içeren bu rehberlerle dijital ekosistem paydaşlarının yetkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Rehberler bir BİT projesinin yaşam döngüsü düşünülerek hazırlanmış olup, planlamadan bakıma kadar bütün safhaları kapsamaktadır.

 

Ana Kabiliyet Alanı Alt Kabiliyet Grubu Rehber Kapsamı İlgili Rehberin Linki
1. Etüt Proje 1.1. Yazılım / Sayısallaştırma Fizibilitesi 1.1.1. Yazılım Geliştirme Fizibilitesi İhtiyaçları karşılamak için geliştirilmesi gereken yazılımlar için gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarını kapsamaktadır. Özetle yazılım geliştirme projeleri öncesinde gerçekleştirilen ön analiz çalışmalarıdır. Erişim
1.1.2. Yazılım Modernizasyon Fizibilitesi Hali hazırda kullanılmakta olan yazılımların ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ne şekilde modernize edilmesi gerektiği konusunda gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarını kapsamaktadır. Erişim
1.1.3. Sayısallaştırma Fizibilitesi İhtiyaç duyulan verilerin ne şekilde, nasıl ve hangi kapsamda üretileceği veya güncelleneceği, sayısallaştırılacak verilerin ne şekilde, nasıl ve hangi kapsamda sayısallaştırılacağı ile ilgili gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarını kapsamaktadır. Erişim
1.2. Donanım ve BT Altyapı Fizibilitesi 1.2.1. Sistem Odası / Veri Merkezi Geliştirme / İyileştirme Fizibilitesi Var olan veya yeni kurulacak olan Sistem Odası / Veri Merkezi fiziksel alanının,  iklimlendirme sistemleri, yapısal kablolama, enerji alt yapısı, yaygın algılama ve söndürme sistemleri, ısı ve nem takip sistemleri, aydınlatma, fiziksel geçiş kontrol sistemleri, kamera sistemleri, fiziksel ve çevresel koşullarına ilişkin mevcut durumun ve iyileştirme alanlarının tespit edilerek raporlanması çalışmalarını kapsamaktadır. Erişim
1.2.2. Felaket Kurtarma Merkezi Geliştirme / İyileştirme Fizibilitesi Var olan veya yeni kurulacak olan felaket kurtarma merkezi fiziksel alanının, iklimlendirme sistemleri, yapısal kablolama, enerji alt yapısı, yaygın algılama ve söndürme sistemleri, ısı ve nem takip sistemleri, aydınlatma, fiziksel geçiş kontrol sistemleri, kamera sistemleri, fiziksel ve çevresel koşullarına ilişkin mevcut durumun ve iyileştirme alanlarının tespit edilerek raporlanması çalışmalarını kapsamaktadır. Erişim
1.3. İhtiyaç Tanımlama 1.3.1. Üst Politika Belgelerin Hazırlanması Orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri içeren strateji belgeleri; kapsamına ilişkin faaliyetleri amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleyen ve gerçekleştirme esaslarının bütününü içeren politika belgeleri vb. gibi üst belgelerin hazırlanması çalışmalarını kapsamaktadır. Erişim
1.3.2. Kurumsal Dijital Dönüşüm Planlama Kurumda gerçekleştirilecek dijital dönüşüm çalışmalarının kapsamının belirlenmesi, ne şekilde gerçekleştirileceği ile ilgili planlamanın yapılması, yol haritasının hazırlanması vb. gibi çalışmaları kapsamaktadır. Erişim
2. Sistem Geliştirme / İyileştirme 2.1. Yazılım 2.1.1. Yazılım Geliştirme Hazır yazılım tedariki dışında kurumun/kuruluşun yazılım ihtiyaçlarının kurum içi geliştirme veya dış kaynak kullanımı yöntemleri kullanılarak karşılanmasıdır. Erişim
2.1.2. Yazılım Modernizasyonu

 

 

 

Hali hazırda kullanılan yazılımın kullanım ömrünü artırmak amacıyla fonksiyonel gereksinimlerinde değişiklik yapmadan fonksiyonel olmayan gereksinimlerinin (yazılım teknolojisinin değiştirilmesi; arayüzlerin kullanılabilirliğinin iyileştirilmesi; yazılımın güvenliğinin, güvenilirliğinin, kalite ve performansının artırılması vb.) iyileştirilmesini kapsamaktadır. Erişim
2.1.3. Sistem Yazılımı Tedariki Bulut yazılım hizmeti (SaaS), terminal işletim sistemi, sunucu işletim sistemi, sanallaştırma platformu, veritabanı yönetim sistemi yazılımı,  vb. sistemlerin tedarikini kapsamaktadır. Erişim
2.1.4. Uygulama Yazılımı Tedariki Ofis yazılımı, doküman yönetim sistemi, çağrı merkezi yönetim sistemi, muhasebe yazılımı gibi belirli fonksiyonları yerine getirmesi için hazırlanan ticari yazılımların tedarik edilerek doğrudan ya da kurum ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanarak kullanılmasını kapsamaktadır. Erişim
2.1.5. Güvenlik Yazılımı Tedariki Antivirüs, güvenlik duvarı, e-posta güvenlik, ağ erişim kontrolü (NAC), web güvenliği – vekil sunucu, saldırı tespit ve önleme, veri sızıntısı önleme (DLP)  vb. yazılımların tedarikini kapsamaktadır. Erişim
2.1.6. Yazılım Mühendisliği Danışmanlığı Analiz, tasarım, kodlama, test, bakım vb. tüm yazılım geliştirme süreçlerinde model ve yönteme ilişkin danışmanlık hizmeti alınmasını kapsamaktadır.  
2.2. Donanım 2.2.1. Sunucu Altyapısı Tedariki Sunucu, kabin, kesintisiz güç kaynağı, veri depolama ünitesi… vb. gibi sunucu altyapısına ilişkin donanımları kapsamaktadır. Erişim
2.2.2. Son Kullanıcı Donanım Altyapısı Tedariki Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, ince istemci, tablet bilgisayar, harici disk, bilgisayar çevre birimleri (klavye, fare, monitör, CD-ROM, vb),  ofis ekipmanları (yazıcı, tarayıcı, projeksiyon, fotokopi, vb.) vb. son kullanıcı donanımlarının tedarikini kapsamaktadır. Erişim
2.2.3. İletişim ve Ağ Altyapısı Tedariki Yönlendirici,  omurga anahtar, yönetilebilir anahtar, yönetilemeyen anahtar, hub, modem, network kablo vb. iletişim ve ağ altyapısına ilişkin donanımların tedarikini kapsamaktadır. Erişim
2.2.4. Bilgi Güvenliği Altyapısı Tedariki Güvenlik duvarı, e-posta güvenlik cihazı, ağ erişim kontrolü cihazı (NAC), saldırı tespit/önleme sistemi, yük dengeleme ve uygulama güvenliği, web güvenliği/vekil sunucu, VPN cihazı, veri sızıntısı önleme sistemi (DLP), içerik filtreleme sistemi, vb. gibi bilgi güvenliği altyapısına ilişkin donanımların tedarikini kapsamaktadır. Erişim
2.2.5. Donanım ve Altyapı Danışmanlık Hizmeti Tedarik edilen sunucu, son kullanıcı, bilgi güvenliği donanımları ile iletişim ve ağ  alt yapıların montajı, kurulumu, konfigürasyonu ve uyarlanması gibi işin  yapılmasına ilişkin destek ve danışmanlık hizmetinin alınmasını kapsamaktadır. Erişim
2.3. Bakım / Onarım 2.3.1. Yazılım Bakımı Yazılım kullanılmaya başlandıktan sonra hata giderme, uyarlama ve yeni fonksiyonların eklenmesi gibi gerçekleştirilen her türlü değişikliği kapsamaktadır. Erişim
2.3.2. Donanım / Altyapı Bakımı Kullanılan sunucu, ağ cihazları, güvenlik cihazları, veri depolama ünitesi, son kullanıcı donanımları, yazıcılar, kesintisiz güç kaynağı, jenaratör, iklimlendirme, yangın algılama ve söndürme sistemlerinin donanımsal periyodik bakımlarının yapılmasını,  mevcut problemleri çözmek veya ihtiyaçları karşılamak için gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. Erişim
3. Veri Üretimi / Güncelleme 3.1.Sayısallaştırma 3.1.1. Arşiv Sayısallaştırma Dijital olmayan ortamlarda (kağıt, gazete, kitap, cam, deri, harita vb.) bulunan kurum arşivlerini dijital ortama aktarmak için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Erişim
3.1.2. Coğrafi Veri Sayısallaştırma Coğrafi verilerin analog ortamdan (kağıt, harita, tablo vb.) dijital ortama aktarılması için yapılan çalışmaları, ihtiyaç duyulan coğrafi verilerin teminini veya var olan verilerin ihtiyaçlar kapsamında güncellenmesini içeren çalışmaları kapsamaktadır. Erişim
3.1.3. Sistem Verisi Sayısallaştırma Dijital olmayan ortamlarda bulunan verilerin kurumlar ve/veya kişilerle daha kolay paylaşılması amacıyla dijital ortama aktarılması için yapılan çalışmalar ile yazılım sistemlerinde kullanılacak verilerin temin edilmesi veya var olan verilerin ihtiyaçlar kapsamında güncellenmesini içeren çalışmaları kapsamaktadır. Erişim
3.2. Sayısallaştırma Danışmanlık Hizmeti 3.2.1. Sayısallaştırma Danışmanlığı Sayısallaştırma işlemleri kapsamında, ihtiyaç duyulan verilerin üretilmesi veya güncellenmesi noktasında alınan danışmanlık hizmeti alınmasını kapsamaktadır.  
4. BT Altyapı Hizmetleri 4.1. Yapım İşi 4.1.1. Sistem Odası / Veri Merkezi Kurulumu Sistem odası ve veri merkezinin fiziksel olarak kurulması, iklimlendirme sistemleri, yapısal kablolama, enerji alt yapısı, yaygın algılama ve söndürme sistemleri, ısı ve nem takip sistemleri, aydınlatma, fiziksel geçiş kontrol sistemleri, kamera sistemleri, izolasyon ve yükseltilmiş zemin,   vb. faaliyetlerin belirli standartlara uygun yapılmasını kapsamaktadır. Erişim
4.1.2. Felaket Kurtarma Merkezi Kurulumu Felaket kurtarma merkezinin fiziksel olarak kurulması, iklimlendirme sistemleri, yapısal kablolama, enerji alt yapısı, yaygın algılama ve söndürme sistemleri, ısı ve nem takip sistemleri, aydınlatma, fiziksel geçiş kontrol sistemleri, kamera sistemleri, izolasyon ve yükseltilmiş zemin,   vb. faaliyetlerin belirli standartlara uygun yapılmasını kapsamaktadır. Erişim
4.2. Hizmet Alımı 4.2.1. Bulut Altyapı Hizmeti (IaaS) İhtiyaç duyulan altyapıların bulut üzerinden tedarik edilmesini kapsamaktadır. Erişim
4.2.2. Veri Merkezi Hizmeti Kurumun kendi veri merkezini kurması yerine bu hizmetin dışarıdan alınmasını kapsamaktadır. Erişim
4.2.3. Felaket Kurtarma Merkezi Hizmeti Kurumun kendi felaket kurtarma merkezini kurması yerine bu hizmetin dışarıdan alınmasını kapsamaktadır. Erişim
4.3. BT Altyapısı Bakımı / Modernizasyonu 4.3.1. Sistem Odası / Veri Merkezi Bakımı / Modernizasyonu Var olan sistem odası ve veri merkezindeki yeni ihtiyaçları karşılamak,  mevcut fiziksel alanı,  iklimlendirme sistemleri, yapısal kablolama, enerji alt yapısı, yaygın algılama ve söndürme sistemleri, ısı ve nem takip sistemleri, aydınlatma, fiziksel geçiş kontrol sistemleri, kamera sistemlerindeki problemleri çözmek veya iyileştirmek için yapılan çalışmalarını kapsamaktadır.  
4.3.2. Felaket Kurtarma Merkezi Bakımı / Modernizasyonu Var olan felaket kurtarma merkezindeki yeni ihtiyaçları karşılamak,  mevcut fiziksel alanı,  iklimlendirme sistemleri, yapısal kablolama, enerji alt yapısı, yaygın algılama ve söndürme sistemleri, ısı ve nem takip sistemleri, aydınlatma, fiziksel geçiş kontrol sistemleri, kamera sistemlerindeki problemleri çözmek veya iyileştirmek için yapılan çalışmalarını kapsamaktadır. Erişim
5. Kapasite Geliştirme 5.1. Yetkinlik Kazandırma 5.1.1. Model Geliştirme / Rehber Hazırlama BİT alanında bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla rehberler ile referans teknik ve modelleri geliştirmeyi kapsamaktadır.  
5.1.2. Eğitim Eğitim faaliyetleri, kurumların misyonu ve vizyonu çerçevesinde ihtiyaca yönelik personelin yetkinliğini, bilgi ve becerisinin arttırılmasını sağlayacak etkinliklerdir. Eğitim yatırım türü, kurumda gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesi ve eğitimin gerçekleşmesi için ihtiyaçların netleştirilmesi adına yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Erişim
5.1.3. Danışmanlık Belirli bir kapsamda gerekli yetkinliklere sahip kişi ya da kurumlar tarafından sunulan tanımlı işler bütünüdür.  
5.2. Yönetişim Planlama 5.2.1. Bilgi Güvenliği Danışmanlığı ISO 27001 BGYS kurulum çalışmalarının yapılması veya mevcut süreçlerin iyileştirilmesi, Fark Analizi, Belgelendirme denetimi hazırlığı, Sızma Testi, Sosyal Mühendislik Testi, Sistem Sıkılaştırma, Siber Güvenlik, vb. konularına ilişkin danışmanlık hizmetinin alınmasını kapsamaktadır. Erişim
5.2.2. İş Sürekliliği Danışmanlığı ISO 22301 ISYS kurulum çalışmalarının yapılması veya mevcut süreçlerinin iyileştirilmesi, Belgelendirme denetimi hazırlığı, İş Etki Analizi’nin yapılması,  İş Sürekliliği Tatbikat senaryolarının gerçekleştirilmesi, vb. konularda danışmanlık hizmetinin alınmasını kapsamaktadır. Erişim
5.2.3. Hizmet Yönetimi Danışmanlığı BİT hizmet sunumu için gerekli tasarım, devreye alma, sunum ve iyileştirme süreç ve kabiliyetlerinin kontrol edilmesi ve yönetilmesi amacıyla alınan danışmanlıkları kapsamaktadır. Erişim
5.2.4. Proje Yönetimi Danışmanlığı Proje yönetimi süreçleri ve/veya kullanılacak metodolojiler ile proje yönetiminde hedeflenen sertifikasyonlar için danışmanlık hizmeti alınmasını kapsamaktadır.  
5.2.5. Yazılım Yaşam Döngüsü Danışmanlığı Yazılım yaşam döngüsü, yeni teknik ve teknolojiler hakkında uzmanlık ve bilgi birikimi edinmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerinin doğru planlanması ve başarıyla hayata geçirilmesi, yazılım yaşam döngüsü süreçlerinde hedeflenen sertifikasyonlar/kıymetlendirmeler için danışmanlık hizmeti alınmasını kapsamaktadır.  
17/01/2017

Leave a reply